Дематеріалізація акцій

Інформація щодо здійснення дематеріалізації акцій у ПАТ «Хмельницькобленерго» станом на 30.09.2010 р.

На виконання рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 03.06.2010 р. (протокол № 19) щодо переведення випуску простих іменних акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» документарної форми існування у бездокументарну форму існування згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та передачі Реєстру 23.08.2010 р. Зберігачу ТОВ «УПР - Фінанс» Компанією здійснено дематеріалізацію акцій, а саме:

 1. Отримано Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій бездокументарної форми існування в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку – 19.07.2010 р.
 2. Укладено договір з ПАТ «Національний депозитарій України» № Е - 1005 про обслуговування емісії цінних паперів за погодженням з Наглядовою радою - 04.08.2010 р.
 3. Укладено договір зі Зберігачем ТОВ «УПР-Фінанс» № 004 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам іменних цінних паперів за погодженням з Наглядовою радою – 12.08.2010 р.
 4. Призначено ПАТ «Національний депозитарій України» міжнародного коду випуску цінних паперів ПАТ «Хмельницькобленерго» - 12.08.2010 р.
 5. Припинено ведення Реєстру власників цінних паперів (акцій) ПАТ «Хмельницькобленерго» - 23.08.2010 р.
 6. Передано Реєстр власників цінних паперів (акцій) від Реєстроутримувача Зберігачу ТОВ «УПР-Фінанс» - 30.08.2010 р.
 7. Зараховано цінні папери на рахунок емітента ПАТ «Хмельницькобленерго» у ПАТ «Національний депозитарій України» - 02.09.2010 р.
 8. Депоновано та отримано глобальний сертифікат на акції Компанії – 03.09.2010 р.
 9. Відкрито рахунки у цінних паперах власникам іменних цінних паперів Зберігачем ТОВ «УПР-Фінанс» - 24.09.2010 р.

Згідно норм чинного законодавства Зберігач здійснює відкриття рахунків випуску у цінних паперах протягом двох місяців. До укладання відповідної угоди власником цінних паперів (акціонером) зі Зберігачем Компанія здійснює оплату за послуги щодо зберігання цінних паперів. Підтвердженням прав власності на акції при їх знерухомленні є виписка з рахунку у цінних паперах, яка може надаватись Зберігачем на запит акціонера.

Реквізити Зберігача ТОВ «УПР-Фінанс»

 • код ЄДРПОУ 36980202
 • адреса: 03035, Україна, м. Київ, вул. Кавказька, 11
 • директор Пехота Петро Миколайович
 • тел. (044) 362-79-73
 • факс (044)248-79-87.

На виконання рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 03.06.2010 р. емітент зобов'язаний вилучити сертифікати іменних цінних паперів, які було надано акціонерам до доти припинення Реєстру. Витяг з протоколу № 19 від 03.06.2010 р позачергових загальних зборів акціонерів приведено нижче:

6.5. Порядок вилучення сертифікатів акцій. 
6.5.1. Обіг акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» з використанням сертифікатів акцій, після дати депонування глобального сертифіката не допускається. 
6.5.2. Сертифікати акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» після дати депонування глобального сертифіката підлягають вилученню у такому порядку:

 • акціонери ПАТ «Хмельницькобленерго» протягом шести місяців з дати депонування глобального сертифіката зобов’язані повернути ПАТ «Хмельницькобленерго» всі сертифікати акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» шляхом надання сертифікату акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» за місцезнаходженням ПАТ «Хмельницькобленерго» або шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій ПАТ «Хмельницькобленерго»;
 • ПАТ «Хмельницькобленерго» до дати депонування глобального сертифіката призначає відповідальну особу за вилучення та збереження сертифікатів акцій ПАТ «Хмельницькобленерго»;
 • починаючи з дати депонування глобального сертифіката ПАТ «Хмельницькобленерго», за запитом акціонера та/або повноважної особи акціонера, зобов’язане інформувати акціонера (його повноважного представника) про посаду, прізвище, ім’я, по-батькові відповідальної особи за вилучення та збереження сертифікатів акцій ПАТ «Хмельницькобленерго», а також про місцезнаходження та контактні телефони відповідальної особи;
 • при наданні особою, сертифіката акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» безпосередньо відповідальній особі за вилучення та збереження сертифікатів акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» (за місцезнаходженням ПАТ «Хмельницькобленерго»), така особа зобов’язана пред’явити документ, що її ідентифікує, та передати зазначеній відповідальній особі сертифікат акцій ПАТ «Хмельницькобленерго», а відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» зобов’язана вилучити сертифікат акцій та видати акт приймання-передавання сертифіката акцій ПАТ «Хмельницькобленерго». Акт приймання-передавання сертифіката акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» складається у двох примірниках і підписується особою, яка передає сертифікат акцій та відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій ПАТ «Хмельницькобленерго». У випадку відмови особи, яка передає сертифікат акцій ПАТ «Хмельницькобленерго», підписати акт приймання-передавання сертифіката акцій ПАТ «Хмельницькобленерго», відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» здійснює відповідну відмітку в акті приймання-передавання сертифіката акцій;
 • при наданні особою, сертифіката акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» відповідальній особі за вилучення та збереження сертифікатів акцій ПАТ« «Хмельницькобленерго» (за місцезнаходженням ПАТ «Хмельницькобленерго») шляхом надсилання поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій ПАТ «Хмельницькобленерго», відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання сертифіката акцій таким шляхом, зобов’язана надіслати особі, яка надає сертифікат акцій, повідомлення про вилучення сертифіката акцій. Повідомлення про вилучення сертифіката акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» може бути підписане відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій ПАТ «Хмельницькобленерго».

Згідно Наказу ПАТ «Хмельницькобленерго» від 08.10.2010 р. №347 відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій ПАТ «Хмельницькобленерго» призначено начальника відділу корпоративного управління Компанії Полоневич Л.М., 
тел. (0382) 78-78-46, 67-07-69 
адреса: 29016, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11 А 
відділ корпоративного управління ПАТ «Хмельницькобленерго».

Відділ корпоративного управління ПАТ «Хмельницькобленерго»

Наверх