Повідомлення про загальні збори акціонерів

До уваги акціонерів ПАТ «Хмельницькобленерго» 
про внесення додаткового проекту рішення до питання №7 «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік» порядку денного річних Загальних зборів Товариства, призначених на 26 квітня 2017 року

Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ “Хмельницькобленерго” від 10.04.2017 року № 11 про затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на річних Загальних зборах Товариства, що відбудуться 26 квітня 2017 року, з урахуванням пропозиції, наданої акціонером, а саме Фондом державного майна України, який володіє акціями у розмірі 70,01 відсотків Статутного капіталу Товариства, внесено додатковий (другий) проект рішення до бюлетеня з сьомого питання «Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік»:

2. Враховуючи, що одним з пріоритетних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік є необхідність посилення впливу наглядової ради на формування та реалізацію стратегії діяльності Товариства, затвердити Положення про принципи формування наглядової ради публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго».

11.04.2017 р.


До уваги акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Хмельницькобленерго»  

(код ЄДРПОУ 22767506), 

місцезнаходження товариства:
Україна, вул. Храновського, 11А, м. Хмельницький Хмельницька обл., 29018 

Повідомляємо Вас про проведення річних Загальних зборів ПАТ «Хмельницькобленерго»!

Місце реєстрації учасників та проведення річних Загальних зборів: м. Хмельницький, вул. Свободи, 57/2, Сервісний центр, конференц-зал.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у річних загальних зборах: 26.04.2017 року, з 09 години 30 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) річних загальних зборів: 26.04.2017 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у річних загальних зборах, встановлена 20.04.2017 року (станом на 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії  річних загальних зборів Товариства.
2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. 
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.
8. Створення фонду технічного переоснащення Товариства.
9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.  
10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
13. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.

1.1 Обрати членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на річних загальних зборах Товариства у наступному складі: 

 • Кришталь Олександр Володимирович- голова комісії;
 • Бондаренко Оксана Григорівна - член лічильної комісії;
 • Пехота Павло Миколайович- член лічильної комісії;
 • Слободян Тетяна Іванівна - член лічильної комісії;
 • Іваха Ольга Валеріївна - член лічильної комісії;
 • Говорецький Олександр Болеславович - член лічильної комісії.

1.2 Припинити повноваження лічильної комісії після виконання повноважень у повному обсязі.

2. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори):
Звіт Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.
Звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.
Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.
Повторні виступи – до 2 хв.
Відповіді на запитання – до 3 хв.
Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.
Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.
Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою загальних зборів.
Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.
Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів.
Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

 • він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
 • на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
 • він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
 • акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.
Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.
Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.

3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства  про роботу за 2016 рік.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. 

Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення № 1:
Взяти до відома річний звіт Товариства за 2016 рік.

Проект рішення № 2:
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення Товариством з обмеженою відповідальністю «БДО» умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

Проект рішення № 3:
Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік.

Затвердити  основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік.

8. Створення фонду технічного переоснащення Товариства.

Створити фонд технічного переоснащення, передбачивши, що кошти цього фонду можуть використовуватися виключно за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

9. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

9.1 Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 р. № 120 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких  є корпоративні права держави», наступним чином:

 • 50 % - на виплату дивідендів акціонерам Товариства;
 • 5 % - на поповнення резервного капіталу Товариства;
 • 15 % - на поповнення фонду технічного переоснащення Товариства;
 • 30 % - на поповнення обігових коштів Товариства та здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2017 рік.

9.2 Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі – 4 256 624,49  грн. 
9.3 Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.

11. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

12.1 Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
12.2 Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

13. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки.

Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017 – 2018  роки:
- провадження Товариством ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності, нарощування темпів господарської діяльності.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою www.hoe.com.ua.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт та довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного  загальних зборів, акціонери ПАТ «Хмельницькобленерго» можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м. Хмельницький, вул. Храновського, 11 А, відділ корпоративного управління, а в день проведення  загальних зборів – також у місці їх проведення з 09 години 30 хвилин до 11 годин 00 хвилин.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є начальник відділу корпоративного управління Полоневич Лариса Михайлівна.

Телефон для довідок: (0382) 67-07-69, 78-78-46.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Хмельницькобленерго»  (тис. грн)

Найменування показника

Період

2016 рік

2015 рік

Усього активів

1744264

1551103

Основні засоби

1494816

1304623

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

41151

34023

Сумарна дебіторська заборгованість

183710

155791

Грошові кошти та їх еквіваленти

20158

52741

Нерозподілений прибуток

89121

119040

Власний капітал

1310291

1238963

Статутний капітал

33638

33638

Довгострокові зобов'язання

152123

136313

Поточні зобов'язання

281850

175877

Чистий прибуток (збиток)

8513

38879

Середньорічна кількість акцій (шт.)

134551360

134551360

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

3645

3569

В.о. генерального директора                                                          О.І.Козачук


Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів ПАТ "Хмельницькобленерго" 29.07.2016р.


Повідомлення про відміну проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Хмельницькобленерго», які скликалися на 27.04.2016р.


Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" 27.04.2016р.


Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" 27.04.2015р.


Інформація для акціонерів ПАТ “Хмельницькобленерго” (12.10.2014р.)


Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" 18.04.2013р.


Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" 19.04.2012р.


Інформація для акціонерів ПАТ “Хмельницькобленерго” (29.04.2011р.)


Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ “Хмельницькобленерго” від 16.03.2011р.


Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" 16.03.2011р.


Інформація про позачергові загальні збори акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" 11.11.2010р.


Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Хмельницькобленерго" 18.03.2010р.

Наверх